WESTLAND - De schade die de afgelopen jaarwisseling is aangebracht aan gemeentelijke eigendommen bedraagt ruim € 58.000 (2018-2019: € 66.000). De kosten van preventieve maatregelen om de jaarwisseling zo feestelijk en veilig mogelijk te laten verlopen bedroegen dit jaar € 128.000 (2018-2019: € 110.000). De totale kosten van de jaarwisseling 2019-2020 komen daarmee neer op een bedrag van € 186.000. De personele inzet van brandweer, politie en gemeente is hierin niet meegenomen.


Een aanzienlijk deel van de schade betreft verkeersborden (€ 20.000). Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het schadebedrag van de vorige jaarwisseling. De schade aan prullenbakken bedraagt € 19.000, bijna € 18.000 meer dan vorig jaar. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat de meeste prullenbakken dit keer zijn afgesloten in plaats van verwijderd. Vorig jaar bedroegen de kosten voor het vooraf verwijderen van de prullenbakken € 17.000. Net als voorgaande jaren is de schade aan eigendommen van derden niet meegenomen in het schadebedrag. Dit geldt ook voor de schade aan putten en straatkolken, die pas in de loop van het jaar aan het licht komt.

Extra cameratoezicht en beveiliging

Naast de schadekosten heeft de gemeente onder andere kosten gemaakt voor het verwijderen en terugplaatsen van ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers, het verwijderen van brandbare materialen en vuurtonnen, communicatie, cameratoezicht en de inzet van particuliere beveiliging. Omdat er de afgelopen jaarwisseling meer particuliere beveiligers op straat, beveiliging bij de jaarwisselingsfeesten en cameratoezicht werden ingezet, waren de kosten voor preventieve maatregelen € 18.000 hoger dan het jaar ervoor.

Beheersbaar maar niet geslaagd

In de evaluatie van de jaarwisseling spreekt het college over een beheersbare jaarwisseling. Daarbij wordt geconstateerd dat er geen sprake is van een geslaagde jaarwisseling. “Daarvoor zijn de inspanningen die de gemeente en de veiligheidspartners hebben moeten doen te groot. Ons inziens is er pas sprake van een geslaagde jaarwisseling als we geen maatregelen hoeven te treffen en de jaarwisseling alleen maar feestelijk is”, aldus het college.

De gemeenteraad is per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie.