WESTLAND - Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland heeft vrijdagmorgen 24 april ter gelegenheid van Koningsdag zeventien Westlanders geïnformeerd dat zij zijn benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjesregen 2020 is, vanwege het coronavirus, anders verlopen dan andere jaren. Dit keer zijn de personen telefonisch op de hoogte gebracht dat zij een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Op een later moment dit jaar worden de versierselen die horen bij de onderscheidingen aan de decorandi uitgereikt.


De volgende persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer A. (Artze) Prins uit Naaldwijk heeft in zijn functie als sectormanager Acuut & Snijdend, Plastische Chirurgie, Orthopedie bij het HagaZiekenhuis in Den Haag een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de acute gezondheidszorg. Vanuit zijn hoofdfunctie heeft de heer Prins bijgedragen aan het opzetten van de opleiding Spoedeisende Hulp Arts. Ook is mede dankzij zijn inzet in het HagaZiekenhuis een Spoedplein ingesteld. Bovendien heeft hij een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de nieuwe afdeling Acute Opname en Diagnostiek. Daarnaast is de heer Prins sinds 1992 bestuursvoorzitter, vicevoorzitter (2001-2015) en voorzitter (2015-heden) van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundige (NVSHV). In 2001 was hij eindredacteur van het vakblad Triage.

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer N.E.J. (Nico) van den Berg uit Monster heeft zich vrijwillig ingezet in diverse functies gedurende tientallen jaren bij de voetbalverenigingen Verburch en RKSVM. Van 1958 tot 1979 was de heer Van den Berg vrijwilliger bij voetbalvereniging Verburch in Poeldijk. Hij bekleedde diverse functies binnen het jeugdbestuur en organiseerde de voetbalkampen. Tussen 1979 en 1994 was de heer Van den Berg vrijwilliger bij de voetbalvereniging RKSVM en bekleedde diverse functies binnen het jeugdbestuur en organiseerde de voetbalkampen. Bij zorggroep 's Heeren Loo, locatie Het Westerhonk was decorandus van 1990 tot 2006 vrijwilliger en bezocht een bewoner en ondernam activiteiten met hem. Daarnaast begeleidde de heer Van den Berg slachtoffers van diverse delicten bij Slachtofferhulp Haaglanden (1999-2011) en volgde diverse cursussen aan de Slachtofferhulpacademie. Sinds 1999 is de heer Van den Berg secretaris van de VVE De Tapuit te Monster. Bij de VVE verricht hij hand-en-spandiensten en klein onderhoud en organiseert hij de evenementen, zoals het jaarlijkse tennistoernooi. Ook is de heer Van den Berg sinds 2012 gastheer bij de hospice van het woonzorgcentrum WZH De Waterhof in Den Haag, hier biedt hij wekelijks ondersteuning aan de bewoners en verzorgt hij de koffie en de maaltijden.

Mevrouw W.M. (Wil) Broekhuizen
uit Wateringen heeft een onderscheiding toegekend gekregen vanwege haar vrijwillige verdiensten voor de Stichting beheer en exploitatie sportaccommodatie Quintus te Kwintsheul sinds 1989. Hier heeft zij onder meer bijgedragen aan de kaartverkoop en het kasbeheer en verricht zij diverse hand- en spandiensten. Van 1993 tot 2018 was mevrouw Broekhuizen medeoprichter en bestuurslid van de Jeu de Boulesvereniging Quintus en organiseerde de regionale competitiewedstrijden en toernooien. Sinds 2006 is zij vrijwilliger bij het kerkkoor van de St. Andreas parochie in Kwintsheul en bibliothecaris van de bladmuziek.

De heer M.L. (Rien) van Dam uit De Lier heeft veelzijdige vrijwillige activiteiten sinds 1963 voor verschillende sportverenigingen, kerkelijk werk en maatschappelijke organisaties. Tussen 1966 en 2000 was hij actief als jeugdtrainer, teamleider en later als wedstrijdsecretaris bij Christelijke Korfbalvereniging Dijkvogels in Maasdijk. Sinds 1980 is de heer Van Dam vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in De Lier. Hij zette zich in als clubleider, jeugdouderling (1984-1992), ouderling (1992-heden), voorzitter ouderenzorg (2009-heden) en was lid van de wervingscommissie (2014-heden). Ook heeft hij zich ingezet voor promotie van de glastuinbouw. Jarenlang was hij lid van de anjercommissie, waardoor jaarlijks tijdens de opening van de Keukenhof een anjershow te bezichtigen was voor de bezoekers. Daarnaast is de heer Van Dam initiator achter het meevaren van een boot opgesierd met groenten en bloemen, namens de kern De Lier, tijdens het Varend Corso.

De heer J.E.M. (Jan) Gardien uit De Lier is sinds 1997 betrokken bij de Gereformeerde Kerk in De Lier. Hier zette hij zich in als clubleider, ouderling en bestuurlijk voor het College van Diaken. Daarnaast is de heer Gardien gedurende 25 jaar actief geweest als veelzijdig vrijwilliger voor Korfbalvereniging Valto in De Lier. Sinds 1972 is de heer Gardien vrijwilliger bij en vicevoorzitter (2004-2010) van de Chr. Harmonievereniging Excelsior De Lier. Hij zorgt voor de opbouw van het podium bij de concerten en de optredens en verzorgt de technische zaken. Tevens ondersteunt hij bij de activiteiten, onder andere bij de jaarlijkse potchrysantenactie. Recentelijk was hij ook een van de initiatiefnemers van een succesvolle fondsenwerving waarbij de opbrengst ten goede komt aan het Erasmus MC-onderzoek naar hersentumoren. Bovendien zet de heer Gardien zich bestuurlijk en met hand- en spandiensten in voor inzameling van goederen voor Oost-Europa bij Dorcas afdeling Maasdijk.

De heer J.J. (Jaap) Helleman uit Wateringen zet zich sinds 1993 in voor de Westlandse gemeenschap, in het bijzonder voor de kernen Wateringen en Kwintsheul. Zijn vrijwillige verdiensten voor omnivereniging Velo zijn vooral gericht op de jeugd. Gedurende 10 jaar heeft hij wekelijks de kleedkamer schoongemaakt, opgeruimd en gebruiksklaar gemaakt voor een voetbaldag. Sinds 2002 is de heer Helleman vooral actief in de facilitaire dienst voor de sportvereniging. De kantinedienst van omnivereniging Velo bestaat volledig uit vrijwilligers en de opbrengst van de kantine komt volledig ten goede aan de vereniging en de accommodatie. Daarnaast organiseert de heer Helleman sinds 1997 geheel op persoonlijke titel, een kaartmiddag voor de senioren van Wateringen in Kwintsheul.

Mevrouw E.M. (Elma) van der Hoeven-van Spronsen uit ’s-Gravenzande was tussen 1995 en 2007 vrijwilliger bij en secretaris (1995-2007) van de Atletiekvereniging Olympus '70 te Naaldwijk. Zij verzorgde de ledenadministratie en was verantwoordelijk voor de bezetting van de kantine tijdens de trainingen en de wedstrijden. Vanaf 2004 tot 2014 en tussen 2016 en 2019 was decoranda penningmeester van de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.. De vereniging ontplooit diverse activiteiten die gericht zijn op het versterken van de onderlinge contacten en de zelfredzaamheid van de leden; verstrekt algemene informatie over reuma aan reumapatiënten, faciliteert beweegactiviteiten en brengt viermaal per jaar een contactblad uit. Mevrouw Van der Hoeven-van Spronsen coördineert de wekelijkse hydrotherapie voor de leden, vertegenwoordigt de vereniging bij diverse overleggen met onder andere zorgverzekeraars. Ook is zij contactpersoon voor de vereniging bij Reuma Nederland. Sinds 2015 is mevrouw Van der Hoeven-van Spronsen lid van de Cliëntenraad van de Sophia Revalidatie Den Haag.

Mevrouw J.G.M. (Joke) de Jong-Grootscholten uit Maasdijk heeft een onderscheiding toegekend gekregen vanwege haar onafgebroken veelzijdige inzet sinds 1989 als vrijwilliger in het kerkelijk werk, op sportief en maatschappelijk gebied, in het bijzonder voor de kern Maasdijk. Ruim 30 jaar is mevrouw De Jong-Grootscholten actief voor de Jacobusparochie in Maasdijk, onder andere als wijkcontactpersoon. Daarnaast heeft zij bestuurlijke activiteiten in de parochieraad en zet zij zich in voor de bloemversiering en schoonmaak van het kerkgebouw. Sinds 2010 is decoranda voorzitter van Bridgeclub Maasdijk. Zij organiseert het vervoer voor mindervalide leden en is vooral actief om zoveel mogelijk ouderen te betrekken bij de vereniging en faciliteiten te scheppen zodat leden zo lang mogelijk kunnen blijven bridgen.

Mevrouw W.J.T.M. (Wil) van der Meer-Groenewegen uit Naaldwijk zet zich in voor de Westlandse gemeenschap. Sinds 2002 heeft zij verschillende functies vervuld als bestuurslid, voorzitter, secretaris, commissielid van de Zonnebloem, afdeling Naaldwijk. Zij zet zich tot op heden in voor de Commissie Bedrijfsuitjes om groepjes gasten van de Zonnebloem te ontvangen. Daarnaast was zij gedurende 5 jaar begeleider van de jaarlijkse Zonnebloem vakantieweek. Sinds 1986 mag de Adrianusparochie op haar rekenen als vrijwilliger voor de jaarlijkse kerkveiling en Fancy Fair en momenteel als voorzitter van de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI). Bovendien is ook de inzet voor Stichting De Binnenhof, gedurende 15 jaar, gelieerd aan de Adrianusparochie. Naast deze intensieve periode van vrijwilligerswerk gedurende tientallen jaren, is zij actief geweest als bestuurslid van Jongerencontact en was zij mantelzorger.

Mevrouw C. (Carolien) van Meteren-Eekhout
uit Kwintsheul heeft vrijwillige en bestuurlijke activiteiten gedurende ruim 20 jaar voor diverse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.
Tussen 2000 en 2019 was zij actief lid van de vrijwillige brandweer in repressieve dienst van Westland, post Wateringen in de functie van hoofdbrandwacht en chauffeur/pompbediener. Daarnaast geeft zij voorlichting over brandveiligheid en brandpreventie in de wijk, bij evenementen en aan het Platform Gehandicapten Westland. Ook is zij 20 jaar bestuurlijk actief als voorzitter van de winkeliersvereniging Kwintsheul. Sinds 2015 voorzitter voor de Buurtpreventie in Kwintsheul en sinds 1999 voorzitter van de Korfbalvereniging Olympiek te ’s-Gravenhage. Bovendien zet mevrouw Van Meteren-Eekhout zich al jaren in voor handbalvereniging Quintus als EHBO-er bij evenementen en als vertrouwenspersoon en was zij een van de initiatiefnemers voor het opzetten van een rolstoelhandbalteam.

De heer R.A. (Ron) Nieuwenhuizen uit Wateringen was tussen 1986 en 2019 afwisselend bestuurslid en (vice-)voorzitter van de Carnavalsvereniging De Jolige Druif in Wateringen. Hij organiseerde mede het plaatselijke carnaval en droeg zorg voor de bezoeken aan de lokale zorginstellingen. Gedurende 15 jaar was de heer Nieuwenhuizen vrijwilliger bij Het Genootschap Oud-Westland, zette hij zich in als fotograaf en vormgever voor de publicatie van vier boeken: Monumentaal Westland (2007), Schilders van het Westland (2011), Joods leven in het Westland (2015) en Buitenplaatsen in het Westland (2018). Daarnaast onderhandelde hij met drukkerijen en uitgeverijen en werkte hij als fotograaf mee aan de jaarboeken van 2015-2019 van de vereniging. In 2004 was de heer Nieuwenhuizen een van de initiatiefnemers voor een Rotaryclub in Wateringen. Sindsdien heeft hij gedurende ruim 14 jaar een bestuursfunctie vervuld, waaronder voorzitter.

De heer J.J.M. (John) Rijsdijk uit Naaldwijk heeft sinds 1970 een bijdrage geleverd aan het amateurtheater in Westland. Als vrijwilliger bij en bestuurslid (1977-1997) van de Theatergroep het Wilde Westen (55 leden), de fusie vereniging van het Epicentrum Toneel en de Sint Jan Baptist '93 in Naaldwijk. De heer Rijsdijk is regisseur geweest voor diverse Westlandse amateurtoneelverenigingen. Daarnaast heeft hij zich ingezet ten behoeve van de fusie en voor de realisatie van de nieuwe theaterloods. Sinds 2017 is de heer Rijsdijk beheerder van de theaterloods en verzorgt hij de reserveringen van de locatie en beheert hij de website.

De heer H. (Henk) Stremmelaar
uit Monster zet zich sinds 1985 ononderbroken in als vrijwilliger voor diverse sport- en maatschappelijke organisaties in Westland. De heer Stremmelaar heeft diverse bestuurlijke functies vervuld in de voetbalsport, vooral bij Sportclub Monster en haar voorgangers. Met zijn vrijwillige inzet stelt hij wekelijks vele jeugd- en seniorenteams in staat de voetbalsport te beoefenen. Sinds 1993 zet hij zich in voor het cultureel leven in Westland als vrijwillig regisseur voor diverse amateurtoneelverenigingen. Met zijn rol als regisseur heeft hij vele amateurtoneelspelers in de gelegenheid gesteld de hobby van amateurtoneel uit te voeren.

Mevrouw J. (Jacqueline) Thoen-van der Sman uit Maasdijk zet zich sinds 1994 in voor verschillende maatschappelijke organisaties. Decoranda voert al jarenlang de boekhouding voor Stichting Jeugd- en Parochiehuis De Binnenhof. Daarnaast is zij sinds 2001 als veelzijdig vrijwilliger actief voor Het Westerhonk. Mevrouw Thoen-van der Sman zet zich vrijwillig in om ontspanning en leuke activiteiten te realiseren voor alle bewoners. Met haar inzet maakt zij het mogelijk dat cliënten met een meervoudige beperking toch ontspanningsmogelijkheden hebben en van uitjes op niveau kunnen genieten, veelal samen met familie.

De heer B.H.J. (Ben) Wassink
uit Naaldwijk zet zich sinds 1983 onafgebroken in als vrijwilliger voor diverse maatschappelijk organisaties, voor de gemeenschap in Albrandswaard in het bijzonder. Als begeleider van Drumband- en Majorettekorps Cnots Boem is hij wekelijks actief voor een groep mensen met een beperking, waardoor zij in staat worden gesteld met een gezelschap muziek te maken. Als koster van de Hervormde Gemeente Poortugaal heeft de heer Wassink zich bovenmatig ingezet voor de gemeenschap. Naast zijn activiteiten als koster heeft hij zich buitengewoon ingezet als comitélid van de 4 mei-herdenking in de gemeente Albrandswaard. Naast de 4 mei-herdenking is dit comité ook actief in voorlichting en informatie over het thema Oorlog en Vrijheid voor basisschoolleerlingen. Daarnaast is de heer Wassink gedurende 15 jaar bestuurlijk en organisatorisch actief geweest voor het kerkkoor Poortugaal.

Mevrouw A.B.H.M. (Lonny) Zuiderwijk-Bruinen uit Poeldijk is sinds 1975 vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Blauwkonters. Zij was notulist (1987-1995) en secretaris (2010-2016) van de carnavalsvereniging uit Poeldijk. Nu is zij redacteur van het jaarlijkse carnavalboekje en lid van de jubileumcommissie. Ook is mevrouw Zuiderwijk-Bruinen sinds 1988 vrijwilliger bij de Heilige Bartholomeusparochie te Poeldijk en coördineert zij de jaarlijkse fondsenwervingsactie Kerkbalans. Vanaf 1996 tot 2005 was decoranda vrijwilliger bij en penningmeester van het Platform Gehandicapten Westland. Zij coördineerde het Gehandicapten Informatie Project Scholen, gaf voorlichting en adviseerde de gemeente, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven. Van 2002 tot 2015 verzorgde zij als bestuurslid van het Katholiek Vrouwengilde Poeldijk de public relations en stelde het jaarboek samen. Daarnaast is zij sinds 2013 vrijwilliger bij de Avondvierdaagse te Poeldijk waar zij de verkeersregelaars en parkeerwachten voor de wandelvierdaagse, wielerronde en het jaarlijkse feest Rondje Poeldijk regelt.

De heer M.A.M. (Martin) Zwaard uit De Lier is sinds 1965 actief als vrijwilliger bij de R.K. Parochie H.H. Martelaren van Gorcum in De Lier als collectant. Sinds 2003 heeft de heer Zwaard zijn vrijwillige inzet voor de gemeenschap uitgebreid als vrijwilliger/gastheer voor het Aandachtscentrum in Den Haag. Ook was hij in 2009 een van de initiatiefnemers en tevens penningmeester voor de Stichting Tuko Pamoja voor Kenia. De stichting zet zich in voor de leefomstandigheden in het district Mpeketoni te Kenia.