NAALDWIJK - De gemeenteraad van Westland heeft dinsdagavond 18 februari 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om onder andere woningoverlast via kamergewijze verhuur en woningsplitsing tegen te gaan. Initiatieven om woningen te splitsen in meerdere woonunits, waarbij mogelijk overlast ontstaat door overbewoning, geluidsoverlast en parkeerdruk, worden aangehouden tot een definitief bestemmingsplan is vastgesteld.

Dit jaar zijn de Huisvestingsverordening Westland 2019 en nadere beleidsregels vastgesteld om de schaarste op de woningmarkt te reguleren. Voorheen konden woningen onbeperkt worden gesplitst in meerdere woonunits of per kamer worden verhuurd voor zover andere regelgeving geen grenzen boden. Met de beleidsregels is getracht dit te reguleren. Deze gelden in principe voor woningen met een WOZ-waarde tot 400.000 euro.

De Huisvestingsverordening regelt echter niet dat getoetst wordt aan een goed woon- en leefklimaat om bijvoorbeeld overbewoning, geluidsoverlast en overmatige parkeerdruk te voorkomen. Om een goed woon- en leefklimaat te borgen is ook een planologische regeling nodig. Deze ontbreekt momenteel voor de kernen van Westland. Ook is er een toename van initiatieven waarbij geconstateerd is dat de huidige bestemmingsplannen onvoldoende kaders geven om negatieve effecten op de leefomgeving tegen te gaan.

Door deze impact is de wens geuit om een 'paraplubestemmingsplan Wonen' voor te bereiden. Via het bestemmingsplan kunnen zo ontwikkelingen worden voorkomen waarbij woningen worden opgekocht voor bijvoorbeeld kamergewijze verhuur of splitsing indien dat een ongewenste uitwerking heeft op de omgeving.

Met het voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad initiatieven voor kamergewijze verhuur of splitsing aan te willen houden tot het definitieve bestemmingsplan is vastgesteld. Initiatieven worden daarna getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Bij afwijkingen moet de initiatiefnemer ook een omgevingsvergunning aanvragen.