NAALDWIJK - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westland heeft het ‘Ontwikkelperspectief Floragebied’ vastgesteld en voor goedkeuring aan de raad aangeboden. Het ontwikkelperspectief geeft inzicht in de manier waarop het Floragebied in zijn algemeenheid en een campus in het bijzonder kunnen bijdragen aan het stimuleren van kennis en innovatie in de glastuinbouw.


Het Floragebied is een gebied van 95 hectare groot en bestaat uit het huidige veilingterrein van Royal FloraHolland (54 hectare), het Mars-terrein (12 hectare), de Greenport Horti Campus (18 hectare) en wegen/groen (11 hectare). Bij Royal FloraHolland zijn veranderingen op komst. De veiling wordt dankzij nieuwe technologie groter in omzet, maar compacter in omvang. Daarmee komt er ruimte vrij op en rond het huidige veilingterrein. Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied.

Campus, wonen, groen en lightrail

Het ontwikkelperspectief bestaat uit twee onderdelen: een inhoudelijke visie op de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus en een inspiratiebeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling. Inhoudelijk is gekozen voor de verdere ontwikkeling van een ‘business driven campus’. Op een dergelijke campus ontmoeten talent, bedrijfsleven, kennisinstituten en universiteiten elkaar rondom innovatieve vraagstukken. Hier ontstaan nieuwe ideeën, krijgen studenten colleges in het werkveld en ontstaan interessante cross-overs tussen verschillende vakrichtingen. Juist in Westland, waar al heel lang een sterke samenwerking bestaat tussen glastuinbouw en glastuinbouwtechnologie, lijkt een dergelijk concept goed te passen. De ruimtelijke verkenning heeft een inspiratiebeeld opgeleverd waarbij het hart van de campus komt te liggen tussen het World Horti Center en de ingang van Royal FloraHolland. Op de campus komt ruimte voor startups, maar ook voor woningen voor studenten en kenniswerkers. Elders in het Floragebied, buiten het campusterrein, komt ruimte voor appartementen voor starters, senioren en arbeidsmigranten. Het gebied moet een groene uitstraling krijgen, waarbij er mogelijkheden komen voor hoogbouw.

Voor het goed functioneren van de campus en het aantrekken van studenten en kenniswerkers die in nabijgelegen steden wonen, is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. In het ontwikkelperspectief wordt daarom uitgegaan van de realisatie van een lightrail tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. In het Floragebied is een nieuw centraal openbaar vervoersknooppunt (station) voorzien. Naast de lightrail naar Rotterdam en Den Haag wordt gestreefd naar snelle busverbindingen met Delft en Rijswijk.

Participatietraject

Het ontwikkelperspectief vloeit grotendeels voort uit het participatietraject dat begin 2021 heeft plaatsgevonden. Ruim 500 Westlanders hebben ideeën aangedragen voor de toekomst van het Floragebied. Het ontwikkelperspectief sluit nauw aan op een aantal rode draden die in deze ideeën te onderscheiden zijn.

Masterplan

Op 7 juli wordt het ontwikkelperspectief besproken in de gemeenteraad. Als de raad een positief besluit neemt, is de volgende stap het verder uitwerken van het ontwikkelperspectief tot een uitgewerkt Masterplan/Ontwikkelplan. Daarnaast zal met de twee grote grondeigenaren overlegd moeten worden op welke wijze er samengewerkt kan worden.