NAALDWIJK - De gemeenteraad van Westland heeft op 10 november de sluitende programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. Daarmee maakt Westland de keuze om anticyclisch te investeren in plaats van te bezuinigen. Tijdens de vergadering zijn 21 moties en amendementen aangenomen.


Wethouder Financiën, Ben van der Stee: “Ik ben verheugd dat we de investeringen uit de perspectiefbrief nu kunnen gaan uitvoeren. We gaan 15 miljoen euro extra investeren in onder meer de ontwikkeling van het Tienercollege in Poeldijk, het in stand houden van verschillende sport en cultuur voorzieningen. Denk daarbij aan de hockeyvelden en zwembaden De Hoge Bomen en De Waterman. Met het verbeteren van de mobiliteit, de verkenning van het Floragebied en de Greenport Horti Campus Westland en de uitvoering van de centrumplannen geven we een extra impuls aan de Westland agenda.”

Inzet coronasteunfonds

Het coronasteunfonds (6 miljoen euro) zetten we in om de kosten die gerelateerd zijn aan de coronacrisis te kunnen dekken. Het gaat vooral om de kosten waarvoor de gemeente geen compensatie vanuit het Rijk krijgt. Denk daarbij aan verzoeken van huurders, instellingen, verenigingen en ondernemingen om coulance, kwijtschelding, uitstel van betaling en dergelijke. Er worden ook steunmaatregelen voorbereid voor culturele instellingen.

Het college blijft dus investeren in de leefbaarheid en het welbevinden van onze inwoners. Daarvoor is het noodzakelijk dat voorzieningen in voldoende mate beschikbaar zijn en bereikbaar blijven. We zitten niet bij de pakken neer, we investeren anticyclisch om economisch en sociaal-maatschappelijk sterk uit de crisis te komen en perspectief voor de toekomst te bieden. Blijvende aandacht is er voor communicatie en participatie, van buiten naar binnen werken. Samen zetten we de schouders eronder, zoals we dat in Westland gewend zijn!

De vastgestelde begroting en de aangenomen moties en amendementen staan op deze pagina