WATERINGEN - In september 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de Ambachtsweg open te stellen. Helaas blijkt het niet mogelijk om deze openstelling veilig uit te voeren. De eerder geplaatste plantenbakken moesten het verkeer afremmen, waardoor openstelling wel veilig kon. Echter, deze bakken verhogen de aanrijtijden van de hulpdiensten. Daarom is besloten de plantenbakken weer te verwijderen, de poller omhoog te laten en daarmee de Ambachtsweg te sluiten.


Hoe verder?

De Ambachtsweg is onderdeel van een veel groter complex verkeersvraagstuk, namelijk de ver-keerscirculatie rondom Wateringen. Het alleen openstellen van de Ambachtsweg lost dit verkeers-vraagstuk in de wijdere omgeving niet op. Totdat hiervoor een heldere visie is, stelt de gemeente voor om de Ambachtsweg dicht te laten om zo de veiligheid van de inwoners van Wateringen te waarborgen. De inschatting is dat het bredere verkeersvraagstuk in ca. 1,5 jaar kan worden uitge-werkt. Er zijn hierbij veel verschillende belanghebbenden betrokken, zoals de Rijksoverheid, provin-cie Zuid Holland, gemeente Den Haag en natuurlijk de inwoners van Wateringen. Het verder uitwer-ken tot concrete projecten zal dan naar verwachting nog 2 jaar duren.

Tussentijdse oplossingen

Om de doorstroming en bereikbaarheid van Wateringen zo goed mogelijk te borgen, treft de gemeen-te verschillende maatregelen. Denk hierbij aan het vergroten van de capaciteit van de kruispunten door het aanbrengen en/of verlengen van opstelstroken en aanpassen van de verkeerslichteninstal-laties. De werkzaamheden ter verbetering van de doorstroming in de Wateringse kruispunten Heren-straat/Plein/Heulweg en Heulweg/Dorpskade worden naar verwachting in 2023 uitgevoerd.